Projecte bàsic de Reforma dels Lluïsos de GràciaFitxa projecte:

Document amb el qual s'ha sol·licitat la llicència d'obres i la llicència d'activitats
Període de redacció
Equip redactor
Data d'aprovació de la llicència d'obra
Accés a la carpeta del projecte